CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
SŁOWNIK PRAWO CZYSTA ENERGIA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
DOM PASYWNY DOM ENEROOSZCZĘDNY CERTYFIKACJA PORADY KONTAKT


SŁOWNIK PRZYDATNYCH POJĘĆ


  Audyt energetyczny
  Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności (np. okres zwrotu nakładów). Jest to więc opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Audyt jest zarówno podstawą do uzyskania prawa do premii termomodernizacyjnej, ale także stanowi założenia do projektu budowlanego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia.

  Białe certyfikaty
  To szereg rozwiązań i mechanizmów zwiększających racjonalność wykorzystania energii
  To mechanizm zachęcający i stymulujący do oszczędzania energii.
  Takie certyfikaty zdobywane będą za zmniejszenie zużycia energii, zwiększenie sprawności wytwarzania energii, ograniczanie strat w przesyle jak i dystrybucji.
  Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło będą zobligowane do pozyskania określonej liczby certyfikatów, w zależności od wielkości sprzedawanej energii. Jeśli sprzedawcy nie pozyskają odpowiedniej liczby certyfikatów, których ilość na dany rok będzie określana rozporządzeniem ministra gospodarki, to będą musieli płacić kary, czyli opłatę zastępczą.

  Budynek energooszczędny
  Budynki energooszczędne to takie, na eksploatację których wystarcza mała ilość energii, a równocześnie ich mieszkańcy i użytkownicy mają zapewnione komfortowe warunki życia. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w takim budynku jest znacznie niższe niż ustalają to obowiazujace przepisy. Określa się tym mianem budynek, w którym roczne zapotrzebowanie na ciepło jest niższe od 70 kWh/(m2a).

  Budynek pasywny
  Dom pasywny to budynek, w którym mieszka się komfortowo o każdej porze roku, przy maksymalnym ograniczeniu zużycia energii na jego ogrzewanie i klimatyzację. Dom taki wykorzystuje przede wszystkim ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego. Jednocześnie nie pozwala na zbytnią utratę ciepła zgromadzonego wewnątrz. Jest to możliwe dzięki bardzo dobremu ociepleniu i uszczelnieniu domu. To zaś zapewnia znaczną redukcję kosztów ogrzewania.

  Budynek zamieszkania zbiorowego
  Jest to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

  Budynek użyteczności publicznej
  Rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny,

  Charakterystyka energetyczna
  Jest to wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku, która może obejmować m.in. ogrzewanie, ciepłą wodę, chłodzenie, wentylację i oświetlenie

  Cześć budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użtkową
  Jest to część budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych.

  Lokal mieszkalny
  Jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

  Mostek termiczny
  Jest to słabe miejsce przegrody zewnętrznej (ściany, dachu itp.), w którym przepływ (strata) ciepła jest większa, niż w pozostałej części przegrody dobrze izolowanej

  Pomieszczenie o regulowanej temperaturze powietrza
  To pomieszczenie, które ze względu na swoją funkcję powinno być ogrzewane lub chłodzone.

  Świadectwo energetyczne
  Świadectwo energetyczne budynku to dokument wydany przez upoważnionego eksperta, zawierający podstawowe dane i wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej budynku i zużycia energii w budynku oraz ocenę jego poziomu jakości energetycznej w przyjętej skali ocen. Ważnym elementem świadectwa będą wskazówki dotyczące możliwości poprawy aktualnego poziomu jakości energetycznej, czyli wytyczne dla ewentualnej termomodernizacji.

  Termomodernizacja budynku
  To inaczej przedsięwzięcie termomodernizacyjne, w wyniku którego następuje ulepszenie budynku polegające na:
  a) zmniejszeniu rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej:
   - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy
   - co najmniej o 10%,
   - w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - co najmniej o 15%,
   - w pozostałych budynkach - co najmniej o 25%,
  b) zmniejszeniu rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej - co najmniej o 25%,
  c) wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej 20% w stosunku rocznym,
  d) zamianie konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne,


  Wskaznik EK
  to roczne zapotrzebowanie energii koncowej na jednostke powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym, wyrażone w kWh/(m2rok);

  Wskaznik EP
  To roczne zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotną na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub czesci budynku stanowiącej samodzielną całośc techniczno-użytkową, wyrażone w kWh/(m2rok);

  Współczynnik przenikania ciepła - U
  Jest to ilość ciepła, jaka w jednostce czasu przenika przez 1m2 przegrody, przy różnicy temperatur między ośrodkiem z jednej i drugiej strony, równej 1K. Stosuje się go do określenia izolacyjności ścian , dachów i innych przegród budowlanych.

  Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
  Zapotrzebowanie na nieodnawialną energie pierwotną okresla efektywnośc całkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartosci wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywnośc i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko.

  Zapotrzebowanie na energię koncową
  Zapotrzebowanie na energie końcową określa roczną ilośc energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię koncową jest to ilośc energii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetrznej, niezbednej wentylacji i dostarczenie ciepłej wody użytkowej. Małe wartości sygnalizują niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywnośc.