CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW
SŁOWNIK PRAWO CZYSTA ENERGIA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
DOM PASYWNY DOM ENEROOSZCZĘDNY CERTYFIKACJA PORADY KONTAKT


PODSTAWOWE AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z CERTYFIKAJĄ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW


  Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r.
  w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

  Dyrektywa określająca działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii, tj.:
  • wprowadzenie metodologii oceny jakości energetycznej budynków
  • wprowadzenie świadectw energetycznych
  • określenie minimum dla standardu energetycznego
  • określenie zasad kontroli i oceny pracy kotłów i systemów wentylacji i klimatyzacji


  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
  (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zm.)
  normująca działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
  w tym zmiany dotyczące certyfikacji wprowadzone do art. 5 i 55a ustawy

  W zakresie certyfikacji energetycznej budynków prawo to określa:
  • rodzaje budynków podlegających ocenie energetycznej
  • wymagania dla osób uprawnionych do sporządzania świadectw i kontroli kotłów, systemów grzewczych i klimatyzacyjnych
  • warunki prowadzenia rejestru osób uprawnionych
  • okres ważności świadectwa
  • obowiązek wykonywania świadectwa


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
  w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cześci budynku stanowiącej samodzielną całośc techniczno-użytkową oraz sposobu sporzadzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

  Rozporzadzenie to określa:
  1) sposób sporzadzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cześci budynku stanowiacej samodzielną całośc techniczno-użytkową
  2) wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cześci budynku stanowiącej samodzielną całośc techniczno-użytkową 3) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub cześci budynku stanowiacej samodzielną całośc techniczno-użytkową.


  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
  (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)
  oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 6 listopada 2008 r.
  okrające minimalne wymagania techniczno-użytkowe od nowo wznoszonych i modernizowanych budynków.